Logo_dpp_blue

INTERNI AKT »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«

Interni akt »Družini prijazno podjetje« vsebuje Katalog ukrepov in se zapiše z namenom sprejetja in izvrševanja le-teh za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih v podjetju IMAS, avtomatizacija, projektiranje, orodjarstvo, izdelovanje kov. in nekov. predmetov, d.o.o.

1.Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
Znotraj vnaprej določenega časovnega okvira lahko zaposleni v dogovoru z vodjo izbirajo uro prihoda in odhoda z delovnega mesta. Osrednji delovni čas določa ure, ko morajo biti zaposleni na delovnem mestu nujno prisotni.

2.Časovni konto
Opravljene nadure se beležijo kot časovno dobroimetje ali kot dolgovane ure. Časovno dobroimetje omogoča odsotnosti z dela za dopust ali izobraževanje.

3.Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
Zaposleni z družinskimi obveznostmi imajo možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas. Organizacija/podjetje, poleg izpolnjevanja zakonskih možnosti , po katerih se lahko eden od staršev odloči za skrajšan delovni čas, omogoča zaposlenim, da se odločijo za skrajšan delovni čas glede na svoje družinske potrebe ne glede na starost otroka ali posebne potrebe drugih družinskih članov.

4.Otroški časovni bonus
Starši dobijo prost delovni dan za prvi šolski dan otroka v prvem triletju osnovne šole. V tednu, ko se otroka uvaja v vrtec, se zaposlenemu omogoči fleksibilni delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo.

5. Koriščenje letnega dopusta
Pri načrtovanju koriščenja dopusta v času šolskih počitnic imajo prednost starši šoloobveznih otrok.

6. Izredni dopust
Poleg pravic, ki jih določajo kolektivne ter podjetniške pogodbe, se zaposlenim prizna tudi neplačani izredni dopust zaradi izrednih družinskih razlogov.

7.Teamsko delo
Znotraj delovnih skupin delavci v dogovoru z nadrejenim vodjo odločajo o porazdelitvi del med člani delovne skupine, ki se določa tudi glede na zahteve dela in družinske situacije posameznih članov.

8.Službene poti
Pri razporejanju službenih poti in aktivnostih izven delovnega mesta se upošteva družinsko situacijo zaposlenih.

9. Informiranje o večjih prihajajočih spremembah
Večje spremembe v organizaciji/podjetju lahko pomembno vplivajo na bistvena področja življenja zaposlenih, posebej še zaposlenih z otroci zaradi dolgoročnejših odnosov z lokalnim okoljem (varstvo, šola, lastništvo nepremičnin). Zato podjetje poskrbi za pravočasno informiranje zaposlenih o prihajajočih spremembah v podjetju.

10. Možnost dela doma
Zaposleni v določenih poslovnih procesih lahko opravljajo delo izmenično v pisarni in od doma. Opremo delovnih mest za delo na domu (izmenično tele-delo, tele-delo doma ali možnost dela doma) podjetje sofinancira oziroma prevzame stroške tehnične opreme, nudi uporabo službenih prenosnih računalnikov, mobilnih telefonov ali druge opreme.

11. Informacijske platforme
Komuniciranje in informiranje v podjetju poteka preko intraneta in oglasnih desk. Neformalni pogovori med delavci potekajo tudi v prostoru namenjenemu počitku in malici.
Podjetje na oglasni deski in intranetu predstavi ukrepe, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter pogoje za njihovo uveljavljanje v praksi.

12. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
Delovna srečanja skliče direktor dvakrat letno. Na njih se delavcem predstavi pomembne dogodke v zvezi s podjetjem, tekočo problematiko in načrte za prihodnost. Služijo tudi pogovoru in izmenjavi informacij o pomembnih novostih. Zaposleni lahko postavljajo vprašanja, opozorijo na težave in predlagajo predloge rešitev v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. Ta tema je stalna točka dnevnega reda na teh srečanjih.

13. Zabava / izlet za zaposlene
Dvakrat letno podjetje organizira piknik za zaposlene in sicer na način, da se jim lahko pridružijo tudi družinski člani. Enkrat letno podjetje organizira krajši, eno ali dvodnevni izlet namenjen zaposlenim.

14. Raziskave mnenja
Vodstvo podjetja preko vprašalnikov zbira informacije o zadovoljstvu zaposlenih, njihove predloge izboljšav in želje glede odnosa vodstva do zaposlenih ter tudi glede usklajevanja službenih in družinskih obveznosti.

15./16. Informacije posebnega značaja,  predstavnik za vprašanja usklajevanja poklica in družine
Podjetje je določilo kontaktno osebo, ki je odgovorna za vsa vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter hkrati predstavlja zastopnika interesov zaposlenih z družinskimi obveznostmi v odnosu do podjetja. Informacije, katere se navezujejo na zasebno življenje zaposlenih (otroški dodatki, dohodnina, vloge za vrtec, ipd.) zaposleni dobijo v splošni službi.

17. Angažiranje v javnosti
Zunanji uporabniki lahko dobijo informacije o podjetju na spletni strani podjetja. V sodelovanju s šolami se organizirajo obiski in predstavitve podjetja.

18. Filozofija / Načela
Naklonjenost družini in enakopravna obravnava žensk in moških predstavljata osnovna elementa načel vodenja, ki ju podjetje upošteva v okviru celotne filozofije poslovanja ter sta zapisana v vrednotah oziroma strategiji ravnanja z ljudmi pri delu.
Vodenje se razume kot storitev za sodelavce in sodelavke. Način vodenja upošteva interese
sodelavcev, pri čemer ne spregleda problematike usklajevanja poklicnih in družinskih
obveznosti.

19. Vodstvo in socialne veščine
Pri izbiri kadrov za vodilne položaje in napredovanju podjetje upošteva osebne značilnosti, kot so npr. sposobnost komuniciranja in sprejemanja kritike, pripravljenost reševanja konfliktov ali zavedanje odgovornosti.

20. Ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih
Pri oceni uspešnosti vodij se upoštevajo tudi njihove ocene s strani zaposlenih, tudi to, v kolikšni meri vodje (v okviru možnosti) pomagajo pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

21. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja
Programi nadaljnjega izobraževanja so usklajeni s potrebami zaposlenih. Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa. Zaposleni s skrajšanim delovnim časom so deležni enake ponudbe nadaljnjega izobraževanja kot zaposleni s polnim delovnim časom.
Zaposleni, ki so zaradi družinskih razlogov odsotni z delovnega mesta, lahko kljub temu sodelujejo v ukrepih nadaljnjega izobraževanja

22.Upoštevanje angažmaja zaposlenega zunaj organizacije/podjetja
Znotraj družine ali prostovoljnih dejavnosti se posameznik uči ali poglablja pomembne socialne veščine. Pri zaposlovanju ali napredovanju zaposlenega se te veščine upoštevajo kot dodatne kvalifikacije. Podjetje spodbuja angažiranje zaposlenih v prostovoljnih dejavnostih (gasilci, reševalna služba, ipd).

23.Oglaševanje enakih možnosti
Pri oglasih za zaposlitev organizacija/podjetje uporablja dikcijo: »Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti«.

24.Posojila in finančna pomoč
Podjetje svojim zaposlenim nudi posojila oziroma prehodno finančno pomoč, vezano na socialne ali družinske razmere.

25.Štipendije za otroke zaposlenih in delo v času šolskih počitnic
Podjetje nudi štipendiranje otrok zaposlenih v kolikor se le-ti odločijo za nadaljevanje študija na strojni smeri. V času šolskih počitnic lahko otroci zaposlenih opravljajo počitniško delo v podjetju.

26.Dedek Mraz
Otroke zaposlenih do starosti 15 let obdari Dedek Mraz. Podjetje pripravi obdaritev do zakonsko določene višine vrednosti darila.

27. Komuniciranje z zaposlenimi
S pomočjo obstoječih ali novih komunikacijskih orodij se zaposlenim predstavi aktualne in sprejete ukrepe za usklajevanje dela in družine, obravnava se vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, razpravlja o tipičnih problemih, s katerimi se soočajo zaposleni ipd.

28.Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Organizacija/podjetje komunicira vse aktivnosti s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja z zunanjimi deležniki. Odnosi z javnostjo zajemajo vse tiste aktivnosti, s katerimi podjetje/organizacija komunicira z zunanjimi deležniki. Družini prijazno podjetje je predstavljeno kot sestavni del organizacijske kulture.

29.Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Med zaposlenimi se z intervjuji ali vprašalniki zbira informacije o zadovoljstvu, pogostosti uporabe
posameznih ukrepov, predlogih izboljšav in željah glede ukrepov za usklajevanje dela in družine.

30.Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Organizacija/podjetje organizira osnovno izobraževanje za vodje, na katerih se opredeli pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informira o sprejetih ukrepih družini prijazne politike.

31.Ukrepi za varovanje zdravja
Zaposleni so izpostavljeni določenim tipičnim obremenitvam na delovnem mestu zato jim podjetje pripravi ponudbo ukrepov za njihovo zmanjšanje (fitnes, savna, masaže). Podjetje pri načrtovanju aktivnosti upošteva družinsko situacijo zaposlenih, zato jim ponudi tudi možnost sodelovanja družinskih članov.

32.Obdaritev novorojenca
Vsakega novorojenca zaposlenih se obdari s čestitko in darilnim bonom v višini 45 EUR.

 Če želite izvedeti več, kliknite na spodnji gumb!

Preberi več